Home Events and Campaigns 产前产后照顾教导班

产前产后照顾教导班

日期     : 29/02/2020 (星期六)
时间     : 1.30 pm – 5.00 pm
地点     : 同善医院中医部五楼
媒介语 :  中文
主讲者 : 1. 
产前照顾 – 陈振医生(妇产科顾问)
              2. 产后中医调理 – 龚惠琳副教授(妇产科顾问)

入场免费 · 茶点招待

欲想参与,请将您的全名及联络号码电邮至 sywong@tungshin.com.my & ooizy@tungshin.com.my